Memoriu adresat instanțelor și răspunsurile primite

Către

Doamna președinte a Curții de Apel Cluj – Denisa Livia BĂLDEAN,
Doamna președinte a Tribunalului Cluj – Ana Sorina SELEȘIU,
Domnul președinte al Tribunalului Specializat Cluj – Răzvan Rareș COSTEA,
Domnul președinte al Judecătoriei Cluj-Napoca – Mugurel-Marius OPRESCU,
Doamna președinte a Judecătoriei Dej – Crina Cristina CAPOTA,
Domnul președinte al Judecătoriei Gherla – Ioan GEORGIU,
Doama președinte a Judecătoriei Huedin – Simona Jeni MATEI,
Doamna președinte a Judecătoriei Turda – Ofelia Diana CRISTEA,

Consiliul Baroului Cluj reprezentat prin Decan av.Flavia Ioana Maier, vă supune atenției prezentul:

MEMORIU

Formulat ca urmare a sesizărilor înaintate de membri ai Baroului Cluj cu privire la dificultățile întâmpinate în exercitarea profesiei în perioada vacanței judecătorești, respectiv:

1. Respingerea de către instanțe a cererilor formulate de avocați în vederea amânării soluționării cauzelor justificate de lipsa avocatului aflat în concediu de odihnă, împrejurare dovedită la dosar cu adeverințe emise în condițiile legii de către Baroul Cluj.

O astfel de practică a unora dintre completele de judecată din cadrul instanței, cu precădere la nivelul Judecătoriei Cluj-Napoca este de natură a prejudicia drepturile și interesele atât ale avocaților cât și ale justițiabililor pe care aceștia îi reprezintă și constituie în opinia noastră atât o încălcare a prevederilor legale cât și a deontologiei profesionale și contravine bunei desfășurări a actului de justiție.

Conform normelor care reglementează activitatea instanțelor de judecată perioada cuprinsă în intervalul de timp 01.07.2018 -31.08.2018 este perioada vacanței judecatorești și în egală măsură perioada în care, dată fiind reducerea activității judiciare, majoritatea avocaților își efectuează concediul de odihnă, dreptul la recuperarea capacității de muncă fiind un drept legal.

După cum prevede Legea nr. 51/1995, în forma republicată la 24 mai 2018, (art. 32 alin. 4) avocatul are dreptul la recuperarea capacității de muncă. De asemenea, art. 226 din Statutul profesiei de avocat prevede că avocatul are dreptul la recuperarea capacităţii de muncă prin una sau mai multe perioade de repaus în fiecare an și că în perioada de repaus avocatul nu prestează activităţile sale profesionale obişnuite.

Conform prevederilor disp.art.222 c.pr.civ. amânarea judecății pentru lipsa de apărare poate fi dispusă, la cererea părții interesate, numai în mod excepțional, pentru motive temeinice și care nu sunt imputabile părții sau reprezentatului ei.

Imposibilitatea asigurării apărării pe motiv de lipsă a avocatului aflat în concediul legal de odihnă constituie un motiv temeinic și neimputabil acestuia sau părții pe care o reprezintă.

În egală măsură, supunem atenției dumneavoastră faptul că avocații își desfășoară activitatea în interesul justițiabililor cu care au încheiat contractul de asistență juridică, acesta fiind încheiat, în majoritatea covârșitoare a situațiilor, în considerarea persoanei avocatului pe care clientul îl apreciază ca fiind cel mai în măsură să-i apere interesele. Din acest considerent justițiabilului nu i se poate impune să accepte ca reprezentarea sa să fie asigurată în persoana altui avocat care să se prezinte în substituirea avocatului titular, mai ales la termenele de judecată care comportă administrare de probatoriu sau discuții pe fondul cauzei. Pe de altă parte, în astfel de situații este dificil și pentru avocatul care asigură substituirea să pregatească a apărare calificată, de natură să nu prejudicieze interesele clientului.

Având în vedere cele sus expuse vă solicităm să binevoiți ca, în temeiul prerogativelor ce vă revin conform disp.art.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al instanțelor, să asigurați respectarea drepturilor avocaților și a justițiabililor pe care aceștia îi reprezintă la nivelul instanțelor din subordinea dumneavoastră.

2. Imposibilitatea obiectivă de înregistrare directă a actelor ca urmare a programului redus la registraturile instanțelor.

Vă supunem atenției faptul că deși se presupune că în perioada vacanței judecătorești activitatea instanței este redusă, fiind limitată în cea mai mare parte la soluționarea cauzelor cu caracter urgent, în realitate în această perioadă crește semnificativ numărul comunicărilor făcute justițiabililor de către instanțe, fiind expediate atât acte în procedură de regularizare cât mai ales hotărâri judecatorești susceptibile de exercitarea căilor de atac din care o mare parte pronunțate cu luni în urmă.
În acest context în această perioadă volumul de muncă al avocaților crește semnificativ în loc să se reducă, aceștia fiind nevoiți să se conformeze exigențelor impuse de respectarea termenelor procedurale.
Dată fiind situația sus expusă, în ceea ce ne privește, reducerea drastică a programului de registratură pe perioada vacanței judecătorești este de natură să ne prejudicieze prin supraaglomerarea ghișeelor ceea ce implică o pierdere de timp nejustificată (există situații în care înregistrarea unui act presupune una –două ore de stat la coadă la ghișeu), cu repercusiuni asupra bunei desfășurări a activității profesionale.
Menționăm faptul că deși există posibilitatea înregistrării actelor prin fax sau e-mail, aceasta nu este de natură a suplini programul de registratură câtă vreme, mai ales în dosarele civile, există un număr mare de înscrisuri care trebuie comunicate atașat actelor procedurale și care în această modalitate de comunicare presupun scanarea documentelor, în timp ce comunicarea prin poștă generează costuri suplimentare în sarcina justițiabililor.

Prin urmare vă solicităm reglementarea situației în sensul alocării unui program de registratură special destinat exclusiv avocaților pe perioada vacanței judecătorești și, de asemenea, limitarea comunicărilor din partea instanțelor în această perioadă la cele aferente cauzelor urgente.

Credem într-o colaborare instituțională corectă și de bună credință, motiv pentru care vă mulțumim anticipat că veți da curs solicitării noastre.

Consiliul Baroului Cluj,
prin Decan
Avocat Flavia Ioana MAIER

JUDECATORIA TURDA, memoriu

Tribunalul Cluj, raspuns memoriu program registratura