INFORMARE

În atenția colegilor interesați! 

De la instituirea stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 și până în prezent (1 aprilie 2020) au intrat în vigoare o serie de acte normative, din cuprinsul cărora amintim pe această cale textele legale care au legătura și cu profesia de avocat, respectiv: 

A) Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

Art. X. –

(1) Pe durata stării de urgențăîntreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

(5) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile, în mod corespunzător, și pentru următoarele profesii care îndeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a activității profesiei de executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(6) Membrii profesiilor prevăzute la alin. (5) sunt obligați ca, pe perioada instituirii stării de urgență, să ia, cu observarea regulilor de disciplină sanitară și a celorlalte măsuri de protecție și prevenție stabilite de autoritățile competente ca urmare a instituirii stării de urgență, măsurile necesare în vederea asigurării continuității activității. Nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii.

B) ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Art. XV (1) Alţi profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au calitatea de angajatori şîntrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, beneficiază din bugetul general consolidat de o indemnizaţie egală cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit pentru anul 2020.

ART. XV. – MODIFICĂRI (1), PUNERI ÎN APLICARE (1)

(1) Alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu au calitatea de angajatori șîntrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, beneficiază din bugetul general consolidat de o indemnizație egală cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit pentru anul 2020.

C) Ordonanța de urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție social

9. Articolul XV se modifică și va avea următorul cuprins:

ART. XV. –

(1) Alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituiteprin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.

     După publicarea celor de mai sus în Monitorul Oficial al României, a fost sesizat conflictul de texte legale dintre art. X din OUG 29/2020 si art. 9 din OUG 32/ 2020, care a suscitat o serie de probleme, inclusiv de interpretare. În acest context, pentru clarificarea aspectelor care privesc profesia de avocat, d-nul avocatDaniel Fenechiu, vicepreședinte UNBR (în calitate de inițiator, împreună cu alți parlamentari juriști), au înaintat o serie de amendamente la legile de aprobare a ordonanțelor de urgență amintite, acestea conturându-se sub forma din fișierele atașate mai jos:

    Din relatările făcute de către d-nul avocat Daniel Fenechiu în spațiul public, în cursul zilei de 31 martie 2020 amendamentele au trecut de Senatul României în forma propusă, urmând sa intre săptămâna viitoare în dezbaterea Camerei Deputaților. Totodată, în același sens, în cursul zilei de 1 aprilie 2020 a mai fost înaintat un proiect de ordonanță de urgență, pentru modificarea și completarea OUG nr. 32 / 2020. În cursul aceleiași zile, ținând cont de actele normative în vigoare la acest moment, au apărut în spațiul public răspunsuri din partea unor Agenții județene pentru Plăți și Inspecție Socială, la solicitări adresate de către avocați, care interpretează textul legal în sensul în care formele de exercitare a profesiei de avocat NU se află printre categoriile beneficiare de indemnizație compensatorie. 

   Din perspectiva celor mai sus arătate, fiind interesați totodată și de evoluția inițiativelor legislative susmenționate (cu impact asupra profesiei de avocat), vă informăm ca în data de 2 aprilie 2020 va avea loc ședința Comisiei Permanente a UNBR, având ca ordine de zi: analiza actelor normative cu impact asupra exercitării profesiei de avocat adoptate de la data declarării stării de urgență, adoptarea unor practici uniforme la nivelul profesiei de avocat.

  Consiliul Baroului Cluj va informa în timp util avocații cu privire la orice reglementări care privesc profesia, prin postarea acestora pe site-ul Baroului Cluj.

                                                                                  Consiliul Baroului Cluj, 

                                                                         prin Decan Av. Flavia – Ioana Maier