Comunicat cu privire la faptele și împrejurările care au condus la schimbarea componenței Consiliului Baroului Cluj

Stimați avocați membri ai Baroului Cluj,

CONSILIUL BAROULUI CLUJ, întrunit la data de 23 iulie 2020 în ședință extraordinară, a hotărât că se impune emiterea prezentului comunicat, menit să asigure corecta informare a membrilor corpului profesional al Baroului Cluj cu privire la faptele și împrejurările care au condus la schimbarea componenței Consiliului, prin înlocuirea unuia dintre membrii săi.

I. Recent, pe grupul oficial de Facebook al Baroului Cluj au apărut postate de către o colegă avocat (care nu are calitatea de consilier al Baroului) capturi de ecran care redau conversații purtate pe grupul de lucru al Consiliului Baroului de pe WhatsApp, grup înființat cu scopul de a asigura comunicarea între consilieri în timp real a problemelor ce necesită o rezolvare / un vot cu caracter urgent. Consiliul a apreciat necesar să fie întreprinse verificări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a ajuns la diseminarea acestor informații, despre care a apreciat că încalcă obligația de respectare a secretului profesional, stabilită prin art. 45 alin. 7 din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. De asemenea, la baza hotărârii de a efectua verificări de către Consiliu a stat aprecierea că aceasta se impune deoarece o astfel de practică este de natură să împiedice funcționarea în condiții normale a activității Consiliului, potrivit cu scopul său.

Anterior demarării procedurii de verificare, s-a acordat posibilitatea tuturor consilierilor, incluzând decanul și prodecanul, să recunoască, să își asume și să justifice conduita de a transmite fără drept informațiile dobândite în virtutea exercitării mandatului și a prerogativelor cu care au fost investiți.

Deoarece exista posibilitatea ca informațiile transmise să fie mult mai ample decât cele despre care Consiliul a luat cunoștință în modalitatea sus arătată, în lipsa oricărei explicații din partea consilierului care a transmis fără drept informațiile din grup, Consiliul a apreciat că situația prezintă o gravitate ridicată. În consecință, prin Hotărârea nr. 125 din 9 iunie 2020, în unanimitate Consiliul a decis să se autosesizeze cu privire la o posibilă abatere disciplinară, constând în încălcarea art. 45 alin. 7 din Legea nr. 51/1995 și art. 9 alin. 3, art. 10 alin. 1, art. 173 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat, săvârșită de către un membru al Consiliului Baroului Cluj, neidentificat la momentul autosesizării.

În vederea cercetării aspectelor reținute, a fost desemnat consilierul coordonator al Departamentului de Sesizări, reclamații, disciplină al Consiliului Baroului Cluj.

Rezultatul verificărilor efectuate de consilierul desemnat a fost sintetizat în referatul din data de 6 iulie 2020, cu propunere de declanșare a cercetării prealabile ”in personam”, față de un membru al Consiliului.

În ședința de Consiliu din 8 iulie 2020, referatul a fost însușit sub aspectul concluziilor în unanimitate de către membrii prezenți (13 consilieri). La acea dată, Consiliul a decis că anterior supunerii la vot a propunerii din referat, pentru respectarea dreptului la apărare, este necesar să i se dea posibilitatea consilierului vizat (care nu a fost prezent la ședința din data de 8 iulie 2020, deși aceasta s-a desfășurat online) să-și expună poziția asupra concluziilor referatului.

În scopul exercitării efective a dreptului la apărare a consilierului vizat de referat, a fost convocată o ședință extraordinară a Consiliului Baroului Cluj, la data de 23 iulie 2020, cu participarea fizică a membrilor, respectiv cu invitația formală a consilierului vizat.

La data de 15 iulie 2020, consilierul vizat de referatul din 6 iulie 2020 și-a înaintat demisia cu motivarea că ”în aceste condiții colaborarea sa cu decanul și cu majoritatea membrilor Consiliului ar fi dificilă sau chiar imposibilă”.

Totodată, la data de 22 iulie 2020, acesta a declinat invitația de a participa la ședință, apreciind că prin demisie a „dat satisfacție incompatibilităților de colaborare în viitor cu membrii Consiliului”, exprimându-și astfel poziția față de situația cercetată, echivalentă cu o recunoaștere implicită a concluziilor referatului.

În ședința din 23 iulie 2020, analizând situația creată prin prisma tuturor elementelor de fapt și de drept relevante la data ședinței și constatând că au fost elucidate aspectele care se cereau verificate, Consiliul Baroului Cluj a decis să adopte o soluție de renunțare la continuarea cercetării ”in personam”.

În luarea deciziei de renunțare, Consiliul a avut în vedere că interesul care trebuie să primeze este cel de continuare în condiții normale a activității sale și de soluționare a problemelor ce intră în aria sa de competență, iar nu acela de perpetuare a unei stări conflictuale care, astfel cum s-a dovedit deja, generează Baroului Cluj și membrilor corpului profesional serioase prejudicii de imagine.

Consiliul Baroului Cluj îi asigură clar și explicit pe toți membrii baroului că pe tot parcursul derulării procedurii toate demersurile întreprinse s-au menținut în sfera strictă a legalității și că nu au existat niciun fel de presiuni, de nicio natură, asupra niciunui membru al Consiliului. Prin posibilitatea dată consilierului în cauză de a-și asuma fapta comisă, Consiliul Baroului a avut în vedere evitarea declanșării verificărilor membrilor săi, însă le-a apreciat necesare, în absența unei asumări din partea celui care a transmis fără drept informațiile din grupul Whatsapp.

Totodată, pe tot parcursul procedurii, a fost respectat dreptul la apărare, drept pe care consilierul vizat de verificări nu a înțeles să și-l exercite într-o manieră instituțională.

II. În condițiile expuse mai sus, în vederea legalei constituiri a Consiliului Baroului Cluj, în ședința extraordinară din data de 21 iulie 2020, s-a luat act de demisie, iar consilierul demisionar, avocat Mihai-Paul Neamț, a fost înlocuit în funcție de domnul avocat Mirel Ionescu. Înlocuirea membrului Consiliului Baroului Cluj s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 55 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și actualizată, și a art. 71 alin. 1, alin. 2 lit. f și alin. 5 din Statutul Profesiei de Avocat, coroborate cu prevederile Capitolului VI, pct. 6, alin. 4 și 5 din Decizia nr. 1 din 15 ianuarie 2018 a Consiliului Baroului Cluj și în baza rezultatelor consemnate în procesul verbal al Comisiei de validare a rezultatelor alegerilor organelor de conducere ale Baroului Cluj din 25 martie 2018.

III. Conștienți de misiunea care le-a fost încredințată, membrii Consiliului Baroului Cluj au încurajat și încurajează comunicarea onestă și decentă cu colegii avocați și se delimitează ferm de orice manifestare cu efect de denigrare a colegilor. Consiliul consideră important să precizeze că informațiile cuprinse în captura de ecran postată pe grupul oficial de Facebook al Baroului Cluj au fost parafrazări ale afirmațiilor făcute în presă de colega care le-a postat, fiind prezentate prin scoaterea lor din context.

De asemenea, libertatea de exprimare a colegilor prin intermediul mass-media și al rețelelor de socializare este respectată și încurajată de membrii Consiliului, atâta timp cât prin aceasta nu se aduce atingere imaginii profesiei sau/și avocaților și nu sunt devoalate aspecte care țin de problemele interne ale profesiei.

IV. Nu în ultimul rând, Consiliul dezavuează ferm toate atacurile din presă și de pe rețelele de socializare la adresa unora dintre membrii săi, în contextul situației create, având în vedere că autosesizarea a fost votată în unanimitate de către toți cei 15 membri ai Consiliului, iar referatul de cercetare a fost însușit de către toți cei 13 membri prezenți la ședința din 8 iulie 2020.

CONSILIUL BAROULUI CLUJ

prin DECAN

av. Flavia Ioana Maier

Puteți descărca comunicatul integral de aici.