Pentru cei intersați NOTĂ DE INFORMARE GDPR

Informare GDPR

În data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

În vederea implementării Regulamentului în activitatea Baroului Cluj, urmează să actualizăm politicile de confidențialitate aplicabile utilizatorilor site-ului și să luăm câteva măsuri noi de siguranță ale datelor dvs. cu caracter personal, care sunt prelucrate de către Baroul Cluj, în baza unei obligații legale.

Un prim pas îl reprezintă nevoia de actualizare a datelor dvs, în baza unuia dintre principiile guvernante ale Regulamentului, care se referă la menținerea datelor actualizate. Acest principiu înseamnă, în linii mari, că toate datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem trebuie să fie aduse la zi.

Amintim că Baroul Cluj, are obligația de a întocmi, menține și actualiza periodic Tablourile avocaților stagiari sau definitivi, a avocaților incompatibili sau suspendați, precum și a avocaților străini, în conformitate cu dispozițiile art. 24 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, și respectiv art. 44 din Statutul profesiei de avocat. Tablourile avocaților sunt publicate în permanență atât pe site-ul www.baroul-cluj.ro, cât și prin intermediul platformei informatice www.ifep.ro.

De asemenea Baroul Cluj, are obligația de a întocmi, menține și actualiza perioadic Registrul avocaţilor care pot fi desemnaţi de instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii, în calitate de curatori speciali, în conformitate cu dispozițiile art. 91 ind. 1 alin 3 din Statut, precum și Registrul de asistenţă judiciară, în temeiul art. 78 lit.b din Legea 51/1995. Aceste Registre sunt la rândul lor publicate online, pe site-ul www.baroul-cluj.ro.

Pentru a ne putea respecta obligația de menținere a datelor actualizate impusă de Regulament, avem nevoie de sprijinul dvs. în calitate de persoană vizată. De altfel și dvs. dețineți dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, pe care vi-l puteți exercita necondiționat.

În acest sens, pentru respectarea obligațiilor impuse de Regulament, vă punem în vedere ca până la data de 23 mai 2018, să ne transmiteți datele dvs. actualizate pe adresa de email gdpr@baroul-cluj.ro, fie să vă prezentați la sediul Baroului Cluj, situat în Cluj-Napoca, Str.Pavel Roșca nr.4 ap.15, Jud.Cluj.

Mai jos regăsiți câteva informații legate de datele personale pe care le prelucrăm.

Ce date prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm de la dvs. la momentul înscrierii pe tablou și în vederea exercitării profesiei de avocat sunt:
- numele, prenumele, titlul științific, data înscrierii în barou, sediul profesional principal/secundar/punct de lucru(adresă, tel./fax, e-mail, pagină web), forma de exercitare a profesiei, modalitatea de exercitare a profesiei și instanțele la care aveți dreptul să puneți concluzii, iar pentru Tabloul avocaților incompatibili prelucrăm pe lângă aceste date și data aprobării cererii de trecere în tablou și data radierii înregistrării din prezentul tablou. Aceste date le prelucrăm în conformitate cu dispozițiile Anexelor VI-VIII din Statutul profesiei de avocat.
- date sensibile, precum cazierul judiciar și avizul psihologic, necesare exercitării profesiei de avocat
- CNP, data nașterii, adresa de domiciliu
- Datele privind asigurarea profesională
- Datele biometrice (imaginile faciale/fotografiile) necesare întocmirii legitimației de tip card prevăzută cu CIP precum și numărul cardului corespunzător codului unic al avocatului din sistemul de evidenţă oficială al avocaţilor denumit "Tabloul naţional al avocaţilor", conform Anexei XXVI din Statutul profesiei de avocat
- Datele de naştere ale copiilor dumneavoastră şi numele şi prenumele acestora, în scopul oferirii de cadouri cu prilejul sărbătorilor legale

Cum prelucrăm datele dvs.?

Prelucrăm datele dvs. personale doar pentru scopuri legitime, în vederea asigurării instrumentelor necesare exercitării profesiei de avocat, într-una din formele de organizare ale profesiei prevăzute în conformitate cu dispozițiile Legii 51/1995. De asemenea, prelucrăm datele dvs.cu caracter personal, cu scopul de a ne respecta obligațiile legale instituite în sarcina Baroului Cluj privind întocmirea, păstrarea și actualizarea permanentă a tablourilor de avocați. În anumite situații, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal întrucât avem un interes legitim care prevalează de cel privat sau, după caz, consimțământul dvs. daca v-ați manifestat opțiunea in acest sens.

Comunicăm datele dvs. cu caracter personal altor destinatari?

Da, tabloul anual al avocaţilor şi modificările intervenite sunt comunicate, la începutul fiecărui an, instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire penală şi autorităţilor administrative ale judeţului sau municipiului Bucureşti, precum şi U.N.B.R. De asemenea, datele inserate în tablourile avocaților și registrele de curatori speciali sau de asistență judiciară, devin publice, o dată cu publicarea lor pe site-ul Baroului, prin intermediul aplicației Infokiosk și/sau pe platforma informatică www.ifep.ro.

Care sunt drepturile dvs. și cum pot fi exercitate?

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obtine ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiaza pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator

Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Dreptul de retragere a consimțământului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dvs., vi puteți retrage oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă;

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Cluj-Napoca, Str.Pavel Roșca nr.4 Ap.15, Jud.Cluj.

Nu în ultimul rând, trebuie să stiți că informațiile complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le vei putea găsi începând cu 25 mai pe site-ul nostru, la adresa www.baroul-cluj.ro, precum și la sediul baroului. De asemenea, ne puteți contacta oricând si cere mai multe detalii la numerele de contact menționate la secțiunea de Contact, din prezentul site.

Vă informăm de asemenea că aveţi obligaţia de a utiliza propria adresă de e-mail astfel cum aceasta apare în evidenţele Baroului pentru a trimite orice comunicări Baroului Cluj. Comunicările parvenite de la o adresă de e-mail care nu e înregistrată sau e alocată altui titular nu vor fi avute în vedere, acestea urmând a fi şterse.

Totodată, aveţi obligaţia de a identifica adresa de e-mail validă aferentă conţinutului comunicării dumneavoastră.

Vă informăm că adresa de e-mail a Baroului Cluj ce poate fi utilizată în comunicări oficiale este contact@baroul-cluj.ro. Vă rugăm să utilizați acestă adresă strict pentru corespondența adresată Baroului Cluj, conform scopurilor și obligațiilor legale ce îi revin.

BAROUL CLUJ
Prin Decan,
Avocat Flavia Ioana MAIER