Examen de primire in profesia de avocat

 
SESIUNEA SEPTEMBRIE  2016


Decizia nr.165/2016 a Comisiei Permanente a UNBR pentru primirea in profesie a candidatilor admisi la examenul de primire in profesie sesiunea septembrie 2016.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMEN
 
Publicam in sectiunea documente a acestei pagini rezultatele examenului de primire in profesia de avocat sesiunea septembrie 2016.

În atenţia candidaţilor la examen – Candidații respinși la examenul din data de 12 septembrie 2016 vor putea formula contestații la punctaj până cel târziu marți, 20 septembrie 2016

Candidații respinși la examenul din data de 12.09.2016 vor putea formula contestații la punctaj până cel târziu marţi, 20 septembrie 2016, ora 14,00. Contestațiile se vor redacta prin utilizarea acestui formularul-tip publicat şi pe pagina web a centrelor de examen ale I.N.P.P.A. și se vor transmite, respectiv depune într-una din următoarele modalități:
- personal, la adresa centrului de examen (Centrul teritorial INPPA) la care a susținut examen candidatul;
- prin fax la numărul 021-330.12.97;
- prin email la adresa office@inppa.ro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rectificarea procesului verbal din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 12 septembrie 2016

Luând act de referatul Comisiei de soluționare a contestațiilor depuse de candidații la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obținerea titlului de avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016, la disciplina Drept procesual penal, în sensul existenței unei erori materiale în transmiterea către Comisia națională de examen a soluțiilor privind rezolvarea contestațiilor, Comisia națională de examen DISPUNE

1. Rectificarea procesului verbal din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 12 septembrie 2016 în sensul:

A. Se admit contestațiile la întrebarea de la Grila 1 (99), Grila 2 (88), Grila 3 (87), Grila 4 (93) de la disciplina „Drept procesual penal” – stagiari:

La această întrebare se consideră corectă indicarea:

- literei c)

Se acordă un (1) punct la această întrebare candidaților care au indicat ca variantă de răspuns litera c).

2. Celelalte dispoziții din procesul verbal din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem rămân valabile.

3. Se validează baremul de evaluare, rectificat în conformitate cu mențiunile înscrise la punctul 1 de mai sus și la punctele 1-4 din procesul verbal din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem. Baremul astfel validat se va publica prin afișare pe paginile web ale I.N.P.P.A și U.N.B.R..

Pentru Comisia națională de examen

PREŞEDINTE,

Av. dr. Traian – Cornel Briciu

Mai jos publicam baremul de evaluare rectificat (fisierele StagiariFinalG1, StagiariFinalG2, StagiariFinalG3, StagiariFinalG4)
*********************************************************************************************************************
Publicăm Baremele de corectare la proba scrisă tip grilă, susţinută în data de 12 septembrie 2016 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016, astfel cum au fost modificate în urma soluţionării contestaţiilor la barem, conform procesului – verbal al Comisiei nationale de examen, publicat mai jos.

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016
Comisia Națională de Examen

PROCES VERBAL
din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 12 septembrie 2016

În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,

Comisia națională de examen,

Analizând contestațiile la baremul de evaluare la examenul din data de 12.09.2016, precum și opiniile formulate de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la barem, organizată pentru fiecare disciplină („Comisia”),

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestațiile la următoarele întrebări de la disciplina „Drept procesual civil” – stagiari:
a. Întrebarea de la Grila 1 (42), Grila 2 (60), Grila 3 (43), Grila 4 (42)
La această întrebare se consideră corectă indicarea:
- literei c)
Se acordă un (1) punct la această întrebare candidaților care au indicat ca variantă de răspuns litera c).

2. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestațiile la următoarea întrebare de la disciplina „Drept penal” – stagiari:
Întrebarea de la Grila 1 (66), Grila 2 (65), Grila 3 (72), Grila 4 (65)
Această întrebare se anulează.
Se acordă un (1) punct la această întrebare tuturor candidaților.

3. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestațiile la următoarea întrebare de la disciplina „Organizarea și exercitarea profesiei de avocat” – definitivi:
Întrebarea de la Grila 1 (13), Grila 2 (9), Grila 3 (9), Grila 4 (9)
La această ȋntrebare se consideră corectă indicarea:
- numai a literei a);
- numai a literei c);
- literelor a) și c).
Se acordă un (1) punct la această întrebare candidaților care au indicat ca variantă de răspuns litera a), litera c) sau literele a) și c).

4. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestațiile la următoarea întrebare de la disciplina „Drept penal” – definitivi:
Întrebarea de la Grila 1 (76), Grila 2 (67), Grila 3 (68), Grila 4 (78)
Această întrebare se anulează.
Se acordă un (1) punct la această întrebare tuturor candidaților.

5. Se resping toate celelalte contestații la baremul de evaluare, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 12 septembrie 2016.

6. Se validează baremul de evaluare, rectificat în conformitate cu mențiunile de la punctele 1-4 de mai sus, care se va publica prin afișare pe paginile web ale I.N.P.P.A și U.N.B.R..

7. În baza baremului rectificat conform prevederilor de mai sus se va proceda la evaluarea lucrărilor de examen din data de 12 septembrie 2016. Afișarea rezultatelor obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 12 septembrie 2016 se va realiza cel mai târziu în data de 19 septembrie 2016.

8. Prezentul proces verbal se va publica pe paginile web ale I.N.P.P.A. și U.N.B.R. și se va comunica vicepreședinților coordonatori ai centrelor de examen.

Pentru Comisia națională de examen
PREŞEDINTE,
Av. dr. Traian – Cornel Briciu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


In sectiunea documente a prezentei pagini gasiti formularul pentru contestatii la barem.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicam in sectiunea documente a acestei pagini subiectele si baremele de corectare.

Contestaţiile la baremul probei de examen din data de 12 septembrie 2016 vor putea fi formulate până cel târziu marţi, 13 septembrie 2016, ora 16.00.

Contestaţiile se vor putea depune la Baroul Cluj, la adresa Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca nr.4 ap.15, între orele 10,30-16,00 sau prin fax la nr.0264-439450.
Termen limită: marţi 13 septembrie 2016 ora 16.00.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Examenul începe la ora 9.00 a zilei de 12.09.2016
- Candidaţii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 8.00 cu actul de identitate
- Actele de identitate acceptate sunt : cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.
- Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.). Obiectele personale de valoare (ceasuri,telefoane, genti, etc.) vor fi depuse la garderoba care se va închide la ora începerii examenului, însă organizatorii nu vor răspunde pentru aceste obiecte.

Notă
*Informăm candidații cu privire la faptul că intrarea în sala de examen se face la ora 8,00.
În scopul asigurării unei bune desfășurări a accesului în clădire, respectiv în sălile de examen, candidații vor fi prezenți la ora 7.45 în curtea Universității Creștine Dimitrie Cantemir, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, str. Burebista nr.2.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Publicam Hotararea nr.104/19.08.2016 a Consiliului Baroului Cluj privind rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de primire in profesia de avocat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IN ATENTIA CANDIDATILOR !!!


ANUNT
privind afişarea rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocatÎn conformitate cu dispoziţiile Regulamentului-cadru republicat în formă consolidată prin Hotărârea nr.98/04.06.2016 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România și a Hotărârii nr.97/04.06.2016 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat, vor fi afișate luni, 22 august 2016, orele 12,00, la sediul Baroului Cluj din Cluj-Napoca, Str.Pavel Rosca nr.4 ap.15.

În conformitate cu dispoziţiile art.7 alin.11 din Regulamentul-cadru republicat în formă consolidată prin Hotărârea nr. 98/04.06.2016 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişare, respectiv până marți 23.08.2016, orele 12,00.


Decan,
Avocat Mircea POP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Avand in vedere ca data de 15 august 2016 este zil libera legala, nelucratoare, in aceasta data NU SE VOR PRELUA DOSARE DE INSCRIERE.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
COMUNICAT BAROUL CLUJ - ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE - septembrie 2016

Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea Examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016.
 
Examenul se va desfăşura în data de 12 septembrie 2016, conform următorului calendar:
- Luni, 12 septembrie 2016 - proba scrisă tip grilă pentru verificarea cunoștințelor juridice (pentru candidații la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar) sau, respectiv, test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și practice (pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice);
Examenul se va desfăşura la I.N.P.P.A. Central precum şi la Centrele teritoriale ale I.N.P.P.A.; conform arondării U.N.B.R., la Centrul teritorial Cluj-Napoca dau examen candidaţii din Barourile Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş şi Sălaj.
 
Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevăzute în regulamentul de examen adoptat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 98/04.06.2016 a Consiliului U.N.B.R., se vor depune în intervalul 19 iulie 2016 - 17 august 2016 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
 
Tematica, bibliografia de examen şi disciplinele de examen sunt prevăzute în Regulamentul de examen – Anexă la Hotărârea nr. 98/04.06.2016 a Consiliului UNBR, respectiv la Hotărârea nr. 99/04.06.2016 a Consiliului UNBR
 
Taxa de înscriere la examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A., din Bucureşti nr. RO56 RNCB 0082 0441 7248 0001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016”.

Acte necesare pentru înscriere, conform Regulamentului de examen: (actele se depun în 2 exemplare: un exemplar cu acte originale, iar al doilea exemplar cu copii ale actelor, conformate cu originalul)
- cerere de înscriere la examen (cerere tip de la Barou). cererea va fi însoțită de o declarație din care rezultă că în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înțelege că nu se poate înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen ( declarație tip de la Barou)
- certificat de naştere în copie certificată pentru conformitate
- actul de identitate, în copie
- diploma de licenţă, în copie legalizată, sau adeverinţă; în cazul în care diploma a fost obţinută dupa 1995, se va depune şi foaia matricolă în copie legalizată
- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii
- adeverință privind starea de sănătate a candidatului, de la medicul de familie
- certificat psihiatric de la una din cele două entități desemnate de către Baroul Cluj : Medstar Cluj Mărăști –tel 0730/333017, Medstar Cluj Mănăștur – tel 0730/333001 și Cabinet de psihiatrie Remus Trăistaru – str. Calea Dorobanților nr. 14-16, ap. 67, cab.204 ( clădirea City Center) , tel 0728309318. Pentru eliberarea Certificatului este necesar sa vă prezentați cu un timbru fiscal de 1 leu.
- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat sau, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.
- CV
- 2 fotografii tip legitimaţie 2/3 cm
- 2 dosare plic
 
Înscrierea candidaților va avea loc la sediul Baroului Cluj, str.Pavel Roșca nr.8, în zilele de L, M, M, J și V, între orele 10.30-14.00


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANUNȚ - Uniunea Națională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016.

Data începerii desfășurării examenului este 12 septembrie 2016, pentru toți candidații, dată care a fost anunțată prin publicarea Hotărârii nr. 30 a Consiliului U.N.B.R. din data de 12 decembrie 2015.

Examenul are caracter preponderent teoretic sau preponderent practic - aplicativ, distinct, în funcție de vocația candidaților de a dobândi titlul profesional de avocat stagiar sau titlul profesional definitiv.

Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt:
- organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
- drept civil;
- drept procesual civil;
- drept penal;
- drept procesual penal.

Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, în centrele teritoriale ale acestuia, având la bază o metodologie elaborată și aprobată de Consiliul U.N.B.R..

Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 98 din 04.06.2016 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, publicată pe site-ul U.N.B.R. (www.unbr.ro)

Arondarea candidaților pentru susținerea examenului este cea stabilită prin Hotărârea nr. 97 din 04.06.2016 privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea septembrie 2016 și se va face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen și la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a se putea înscrie în alt barou, astfel:
a) I.N.P.P.A. central (București): Barourile București, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Constanța, Tulcea și Dâmbovița;
b) Centrul teritorial Brașov: Barourile Brașov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureș, Prahova și Sibiu;
c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj şi Maramureș;
d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş, Teleorman şi Vâlcea;
e) Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
f) Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila şi Vrancea;
g) Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Satu-Mare şi Timiş.

Înscrierea la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:
- Cererile de înscriere a candidaților la examen, se depun în intervalul 19 iulie 2016 - 17 august 2016 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
- Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
- În perioada 18 - 20 august 2016 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.
- În perioada 22 - 24 august 2016 se vor soluționa contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen.
- În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.
- Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2016 și numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.
- Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016”.

Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operaţiuni care au legătură cu înscrierea candidaţilor la examen sau cu susţinerea acestuia.