EXAMENUL DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

COMUNICAT BAROUL CLUJ

Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2015.

Examenul se va desfăşura în data de 14 septembrie 2015, conform următorului calendar:
- Luni, 14 septembrie 2015 - proba scrisă tip grilă pentru verificarea cunoștințelor juridice (pentru candidații la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar) sau, respectiv, test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și practice (pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice);

Examenul se va desfăşura la I.N.P.P.A. central precum şi la centrele teritoriale ale I.N.P.P.A.; conform arondării U.N.B.R., la Centrul teritorial Cluj-Napoca dau examen candidaţii din Barourile Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş şi Sălaj.

Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevăzute în regulamentul de examen adoptat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1117/05.06.2015 a Consiliului U.N.B.R., se vor depune în intervalul 31 iulie 2015 - 17 august 2015 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
Tematica, bibliografia de examen şi disciplinele de examen sunt prevăzute în Regulamentul de examen – Anexă la Hotărârea nr. 1117/05.06.2015 a Consiliului UNBR

Taxa de înscriere la examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56 RNCB 0082 0441 7248 0001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2015”.

Acte necesare pentru înscriere, conform Regulamentului de examen: (actele se depun în 2 exemplare: un exemplar cu acte originale, iar al doilea exemplar cu copii ale actelor, conformate cu originalul)
- cerere de înscriere la examen (cerere tip de la Barou)
- certificat de naştere în copie certificată pentru conformitate
- actul de identitate, în copie
- diploma de licenţă, în copie legalizată, sau adeverinţă; în cazul în care diploma a fost obţinută dupa 1995, se va depune şi foaia matricolă în copie legalizată
- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii
- adeverință privind starea de sănătate a candidatului de la medicul de familie
- certificat psihiatric eliberat de una din cele două entități desemnate de către Baroul Cluj : Medstar Cluj Mărăști –tel 0730/333017, Medstar Cluj Mănăștur – tel 0730/333001 și Cabinet de psihiatrie Remus Trăistaru – str. Calea Dorobanților nr. 14-16, ap. 67, cab.204 ( cladirea City Center)
- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat sau, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.
- CV
- 2 fotografii tip legitimaţie 2/3 cm
- 2 dosare plic

Înscrierea are loc la sediul nou al Baroului Cluj, str.Pavel Roșca nr.8.