ANUNȚ ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014ANUNȚ ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2014.
 
Examenul va putea fi susținut în data de 15 septembrie 2014 de la orele 8.00, la Universitatea Dimitrie Cantemir – Facultatea de Drept, str. Burebista nr. 2, Cluj-Napoca și va consta în:
- proba unică - test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice ( pentru candidații la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar) sau, respectiv test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și practice ( pentru candidații care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice)
 
Examenul se va desfășura la I.N.P.P.A. Central precum și la Centrele Teritoriale ale INPPA;
Conform Art. 2 alin (4) pct. c din Hot. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R., Centrului Teritorial Cluj îi sunt arondate Barourile Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș și Sălaj.

Cererile de înscriere a candidaților la examen, însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen aprobat prin Decizia nr. 128/08.07.2014 a Comisiei Permanente a U.N.B.R și adaptat în conformitate cu prevederile Hot. Nr. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R., se vor depune în intervalul 1 – 18 august 2014, la secretariatul baroului unde candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
 
Tematica, bibliografia și disciplinele de examen sunt prevăzute în Regulamentul de examen – Anexă la Decizia nr. 128/08.07.2014 a Comisiei Permanente a U.N.B.R.
 
Taxa de examen este de 800 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014”.
 
Acte necesare pentru înscriere, conform Regulamentul de examen aprobat prin Decizia nr. 128/08.07.2014 a Comisiei Permanente a U.N.B.R: (actele se depun în 2 exemplare, al doilea exemplar în copie xerox)
• Cerere de înscriere la examen ( cerere tip de la Barou)
• Certificat de naștere și de căsătorie (dacă este cazul) , în copie legalizată
• Actul de identitate, în copie
• Diploma de licență, în copie legalizată, sau adeverință; în cazul în care diploma a fost obținută după anul 1995, se va depune și foaia matricolă în copie legalizată
• Dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original
• Certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii
• Adeverință de la medicul de familie, privind starea de sănătate a candidatului
• Certificat psihiatric eliberat de una din instituțiile medicale de mai jos:
- Centrul de Diagnostic și Tratament , str. Moților nr. 19,Cluj-Napoca ( se obține contra unei taxe de 50 lei și a unui timbru fiscal de 1 leu, pe baza unei adeverințe de la medicul de familie în care vor fi specificate antecedentele medicale personale )
- Policlinica Medstar , după următorul program:
1. Dr. Loredana Lar
Policlinica Medstar Mănăștur - str. Mehedinți nr. 1-3, cartierul Mănăștur: luni, miercuri: 8.30 - 13.00; vineri: 9.00 - 13.00
Policlinica Medstar Mărăști - Complexul Comercial Piata Mărăști etajul III, cartier Mărăști: marți: 13.00 - 17.00; joi: 13.00 - 18.00

2. Dr. Druta Iulia:
Policlinica Medstar Mărăști - Complexul Comercial Piața Mărăști etajul III, cartier Mărăști : luni: 9.00 - 13.30; marți: 8.30 - 13.00; miercuri: 9.00 - 13.30; vineri: 9.00 - 12.00

La Policlinica Medstar, certificatul se obține contra unei taxe de 40 lei și a unui timbru fiscal de 1 leu, pe baza unei adeverințe de la medicul de familie în care vor fi specificate antecedentele medicale personale; nu e nevoie de programare prealabilă.
• CV
• 2 fotografii tip legitimație ( 2/3 cm)
• 2 dosare plic
Înscrierea candidaților va avea loc la sediul nou al Baroului Cluj, situat în str. Pavel Roșca nr. 8, de luni până vineri, între orele 10.30-14.00, cu mențiunea că în data de 15 august 2014 secretariatul va fi închis.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2014.

Data desfăşurării examenului este 15 septembrie 2014, pentru toţi candidaţii, dată care a fost anunţată prin publicarea Hotărârii nr. 884 a Consiliului U.N.B.R. din data de 14 decembrie 2013.

Examenul constă în verificarea cunoştinţelor juridice cu caracter preponderent teoretic, pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar şi cu caracter preponderent practic – aplicativ pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv.
Examenul se va desfăşura prin susţinerea unei probe tip grilă, care cuprinde:
- 100 de întrebări cu caracter preponderent teoretic, câte 20 de întrebări din fiecare materie de examen, pentru candidaţii pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar;
- 100 de întrebări cu caracter preponderent practic – aplicativ câte 20 de întrebări din fiecare materie de examen, pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv.

Materiile de examen sunt:
- organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
- drept civil;
- drept procesual civil;
- drept penal;
- drept procesual penal.

Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) şi se va desfăşura prin I.N.P.P.A. Central - Bucureşti şi prin centrele teritoriale ale acestuia, în conformitate cu Regulamentul de examen, aprobat prin Decizia nr. 128/08.07.2014 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. şi adaptat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R.

Tematica de examen a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 962/2014 şi reprodusă în anexa Deciziei Comisiei Permanente nr. 128/2014, ambele publicate pe site-ul U.N.B.R. (www.unbr.ro)

Arondarea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen şi la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a putea să se înscrie în alt barou, astfel:
a) I.N.P.P.A. central (Bucureşti): Barourile Bucureşti, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Constanţa, Tulcea, Dâmboviţa;
b) Centrul teritorial Braşov: Barourile Braşov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova şi Sibiu;
c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj şi Maramureş;
d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş, Teleorman şi Vâlcea;
e) Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
f) Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila şi Vrancea;
g) Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Satu-Mare şi Timiş.

Înscrierea la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:
- Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, se vor depune în intervalul 01 august 2014 - 18 august 2014 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
- Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
- În perioada 19 - 21 august 2014 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afişează conform prevederilor Regulamentului de examen. În perioada 23 - 25 august 2014 se vor soluţiona contestaţiile formulate de candidaţii cărora li s-a respins înscrierea la examen.
- În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive obiective, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului. Pentru candidaţii care au susţinut examenul de licenţă în anul universitar 2014, se admite depunerea adeverinţei de absolvire a examenului de licenţă fără ca aceasta să fie însoţită de foaia matricolă, dacă unităţile de învăţământ nu au emis diplomele de licenţă.

Taxa de examen este de 800 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014”.
Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operaţiuni care au legătură cu înscrierea candidaţilor la examen sau cu susţinerea acestuia.

Notă: Acest anunţ a fost publicat pe pagina de internet a U.N.B.R. ( www.unbr.ro ) şi în ziarul România Liberă din data de 11 iulie 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------