COMUNICAT EXAMEN DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT 2012

COMUNICAT
 
Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2012.
Examenul se va desfăşura în perioada 08 octombrie 2012 - 19 octombrie 2012, conform următorului calendar:
- Luni, 08 octombrie 2012 - proba scrisă tip grilă pentru candidaţii care vor dobândi calitatea de avocat stagiar;
- Miercuri, 17 octombrie 2012 - proba scrisă la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil (două teze distincte), pentru toţi candidaţii;
- Joi, 18 octombrie 2012 - proba scrisă la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, pentru toţi candidaţii;
- Vineri, 19 octombrie 2012 - proba scrisă la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal (două teze distincte), pentru toţi candidaţii.
Examenul se va desfăşura la I.N.P.P.A. central precum şi la centrele teritoriale ale I.N.P.P.A.; conform arondării UNBR, la  Centrul teritorial Cluj-Napoca dau examen candidaţii din Barourile Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Sălaj.
Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevăzute în regulamentul de examen aprobat prin Hotărârea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată conform art. III din Hotărârea nr. 357/03.03.2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului – Cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, se vor depune în intervalul 03 septembrie 2012 - 12 septembrie 2012 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia sunt cele aprobate prin Hotărârea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată conform art. III din Hotărârea nr. 357/03.03.2012 a Consiliului U.N.B.R. şi sunt publicate pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro).
Taxa de înscriere la examen este de 800 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA din Bucureşti nr. RO56 RNCB 0082 0441 7248 0001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2012”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2012”.
 
Acte necesare pentru înscriere, conform Regulamentului de examen aprobat prin Hot.04/2011 a Consiliului UNBR, republicată: (actele se depun în 2 exemplare, al doilea exemplar în copie xerox)
          - cerere de înscriere la examen (cerere tip de la Barou)
          - certificat de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată
          - actul de identitate în copie
          - diploma de licenţă în copie legalizată sau adeverinţă (în cazul în care diploma a fost obţinută dupa 1995, se va depune şi foaia matricolă în copie legalizată)
          - dovada de plată a taxei de înscriere în original
          - certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte depunerii dosarului de înscriere
          - certificat privind starea de sănătate a candidatului de la medicul de familie
          - certificat psihiatric de la Centrul de Diagnostic şi Tratament de pe str.Moţilor nr.19 din Cluj-Napoca
          - CV
          - 2 fotografii tip legitimaţie
          - 2 dosare plic