Informare JurisClasor CEDO - revistă online

 

Proiectul „JurisClasor CEDO” reprezintă o iniţiativă a autorilor culegerii de jurisprudenţă „Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile”, iniţiativă pusă în practică de Editura Universitară <http://www.editurauniversitara.ro/> , care deţine drepturile de autor asupra lucrării, protejate de legislaţia internă şi internaţională (copyright), în colaborare cu Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului <http://www.hotararicedo.ro/index.php/parteneri> .

Proiectul cuprinde două secţiuni distincte, respectiv o revistă online <http://www.hotararicedo.ro/index.php/revistajurisclasorcedo> în care sunt publicate articole de specialitate, hotărâri importante pronunţate de CEDO împotriva României, hotărâri relevante pentru dreptul intern, pronunţate şi împotriva altor state, decizii de inadmisibilitate, noutăţi privind drepturile omului, recenzii ş.a.m.d., precum şi o bază de date <http://www.hotararicedo.ro/index.php/prezentare> cu motor de căutare în funcţie de diverse criterii.

Scopul bazei de date este reprezentat de publicarea online a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în limba română. În principal, vor fi introduse hotărârile în cauzele împotriva României, iar pe măsura dezvoltării proiectului, vor fi introduse şi cauze împotriva altor state, traduse în limba română.

Utilitatea practică a clasorului de jurisprudenţă online rezidă în faptul că sunt tratate toate hotărârile de condamnare pronunţate de Curtea europeană în cauzele împotriva României, pronunţate până la 31 decembrie 2010, inclusiv cele nepublicate în Monitorul Oficial al României şi cele pentru care nu s-a realizat o traducere neoficială la care cei interesaţi să poată avea acces.

Baza de date conţine şi mare parte din hotărârile pronunţate în anul 2011, urmând ca jurisprudenţa sa fie actualizată la câteva zile de la pronunţarea de noi hotărâri de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.Accesul la baza de date

Prin intermediul paginii http://www.hotararicedo.ro <http://www.hotararicedo.ro/>

Înregistrarea ca utilizator este în prezent gratuită pentru primirea unui newsletter şi accesul la o parte din opţiunile site-ului, printre care şi utilizarea căutării în baza de date, cu acces liber la hotărârile pronunţate până la data de 31 decembrie 2004.

Contul gratuit se poate înregistra accesând link-ul http://hotararicedo.ro/index.php/users/register <http://hotararicedo.ro/index.php/users/register>

Motorul de căutare este disponibil la secţiunea „Baza de date” http://hotararicedo.ro/index.php/search

Pentru viabilitatea proiectului, singura variantă posibilă în prezent este cea a asigurării accesului pe baza unui abonament, în cuantum rezonabil, pentru asigura accesul publicului larg la aceste resurse juridice (valoarea abonamentului fiind comparabilă cu cea a revistelor juridice online).Abonament pentru cont profesional

Contul profesional asigură accesul la toate opţiunile bazei de date şi la toate hotărârile existente în aceasta.

Avantajul constă în utilizarea motorului de căutare şi accesul imediat şi complet la hotărârile nou-introduse în baza de date.

După exemplul site-urilor dedicate exclusiv revistelor online, hotărârile pot fi lecturate online, de pe orice mijloace electronice care permit afişarea paginilor în format html şi logarea securizată.

Abonaţii deţinători ai contului profesional vor beneficia de oferte promoţionale din partea Editurii Universitare, precum transmiterea cu titlu gratuit a volumului următor al culegerii de jurisprudenţă CEDO (sub condiţia valabilităţii abonamentului de tip anual la data lansării), dar şi alte gratuităţi sau reduceri la achiziţia de cărţi, potrivit promoţiilor ce vor fi comunicate la adresa de contact.

Contul profesional se poate înregistra accesând link-ul http://hotararicedo.ro/index.php/subscriptionMai multe detalii regăsiţi in fişierul ataşat, dar si pe site-ul www.hotararicedo.ro <http://www.hotararicedo.ro/> .JurisClasor CEDO - revistă online


Revista "JurisClasor CEDO" reprezintă o iniţiativă a Asociaţiei Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului, pusă în practică de Editura Universitară, având ca scop promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în spaţiul european, informarea şi facilitarea accesului la resursele juridice naţionale şi internaţionale.

Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului îşi propune să contribuie la apărarea statutului magistraţilor şi la promovarea libertăţii de exprimare, de informare şi de asociere a acestora, să-şi aducă prin toate mijloacele legale contribuţia la modernizarea sistemului judiciar şi la creşterea încrederii publice într-un act de justiţie eficient şi echitabil, să depună toate eforturile pentru evitarea oricărei ingerinţe în drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, din partea oricărei instituţii sau autorităţi publice.

Editura Universitară este recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S.), iar revista "JurisClasor CEDO" reprezintă o publicaţie serială (lunară), în format exclusiv online, înregistrată la Biblioteca Naţională a României cu descrierea

JurisClasor CEDO

ONLINE ISSN 2247 – 6911

ISSN-L 2247 – 6911Arhivă numere anterioare <http://www.hotararicedo.ro/index.php/arhiva>

Principii de publicare

Lucrările se trimit în format electronic pe adresa de e-mail redactia@editurauniversitara.ro ori la adresa: Editura Universitară, Bucureşti, Bd. N.Bălcescu nr. 27-33, Bloc Unic, sc. B, sector 1. Autorii vor menţiona numele şi prenumele, profesia (funcţia), domiciliul, locul de muncă, numărul de telefon, adresa de e-mail, codul numeric personal şi codul IBAN.

Materialele vor fi predate revistei şi în format electronic, redactate în Microsoft Word, font Times New Roman, corp 12, la 1,5 rânduri, folosindu-se în mod obligatoriu diacritice.

Articolele de doctrină nu pot depăşi 25 de pagini, incluzând notele de subsol, şi vor fi structurate în mai multe părţi şi diviziuni, corespunzător complexităţii temei tratate.

În text pot fi folosite cuvinte scrise cu font normal sau italic şi în mod excepţional cu caractere bold, fiind exclusă folosirea MAJUSCULELOR.

Fiecare articol va fi însoţit de un rezumat de maximum 25 de rânduri, în funcţie de dimensiunea articolului şi de complexitatea temei tratate. Rezumatul va conţine esenţa articolului şi concluziile autorului asupra problemei analizate, putând fi redactat în limba română, engleză sau franceză.

Sursele bibliografice vor fi citate complet şi vor indica toate elementele de identificare: iniţiala prenumelui şi numele autorului (fără caractere îngroşate), titlul complet al articolului (în italic şi fără ghilimele), publicaţia, număr/an, editura, oraşul, anul publicării şi pagina de trimitere. Dacă sunt mai mulţi autori ai unei lucrări, vor fi enumeraţi toţi, folosind virgula, fără conjuncţia „şi”. Dacă există mai mult de cinci autori, se va menţiona numai numele primului sau al coordonatorului, după care se va trece „ş.a.”.

Se vor utiliza doar abrevierile menţionate în lista de abrevieri <http://hotararicedo.ro/files/files/LISTA%20PRINCIPALELOR%20ABREVIERI.doc> .

Abrevierile uzuale utilizate în citarea actelor normative române sunt: C.civ., C.pr.civ., C.pen., C.pr.pen., C.com., C.fisc., C.pr.fisc., H.G. nr., O.G. nr., O.U.G. nr., art., par., alin., lit., pct. etc. Indicarea actelor normative se va face numai prin numărul şi anul apariţiei, fără data adoptării (ex. Legea nr. 303/2004), însă în nota de subsol va fi indicat numărul Monitorului Oficial.

Cu privire la materialele care se publică, conducerea revistei îşi rezervă dreptul să corecteze, după caz, să reformuleze ori stilizeze unele formulări, fără a aduce atingere ideilor, opiniei şi argumentelor autorilor. Manuscrisele nepublicate nu se restituie.

Materialele trimise redacţiei spre publicare nu pot fi oferite spre publicare către alte reviste decât după primirea unui refuz expres de publicare în Revista JurisClasor CEDO din partea redacţiei sau după curgerea unui termen de 15 zile de la înregistrare în care nu s-a primit niciun răspuns.

Cele de mai sus sunt clauze ale contractului de editare, în conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Conform contractului, autorii cesionează cu titlu exclusiv dreptul de producere şi difuzare a operei lor pe suport electronic, dar şi în format tipărit, prezumându-se că îşi însuşesc clauzele în momentul în care trimit lucrările spre a fi publicate.

Colaboratorii vor respecta legislaţia privind drepturile de autor pentru a evita orice formă de plagiat, revenindu-le în caz contrar întreaga răspundere juridică sau deontologică. Redacţia revistei nu îşi asumă nicio răspundere din acest punct de vedere.

Contractul de editare se reziliază de drept dacă survin până la data corecturii finale a numărului de revistă modificări legislative importante ce influenţează în mod hotărâtor conţinutul articolului.<http://www.hotararicedo.ro>
 

 

Scopul proiectului JurisClasor CEDO (www.hotararicedo.ro)
Proiectul reprezintă o iniţiativă a autorilor culegerii de jurisprudenţă „Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile”, pusă în practică de Editura Universitară, care deţine drepturile de autor asupra lucrării, protejate de legislaţia internă şi internaţională (copyright).
Scopul este reprezentat de publicarea online a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în limba română.
În principal, vor fi introduse hotărârile în cauzele împotriva României, iar pe măsura dezvoltării proiectului, vor fi introduse şi cauze împotriva altor state, traduse în limba română.
Recunoscând interesul general de a se asigura o cât mai bună cunoaştere a jurisprudenţei instanţei europene, iniţiatorii proiectului urmăresc realizarea şi depunerea de proiecte în vederea atragerii de fonduri europene sau internaţionale, precum şi a altor resurse financiare private sau de stat, interne sau externe, în vederea finanţării acţiunilor şi activităţilor necesare atingerii scopului de a facilita accesul liber la resursele juridice pe care le deţin.

Conţinutul bazei de date
Iniţial, au fost introduse hotărârile din perioada 1994-2010 în forma sintetizată din culegerile „Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile” (vol. I-VI), publicate de Editura Universitară, însoţite de forma publicată în Monitorul Oficial al României şi de forma originală, în limba engleză sau franceză.
Utilitatea practică a clasorului de jurisprudenţă online rezidă în faptul că sunt tratate toate hotărârile de condamnare pronunţate de Curtea europeană în cauzele împotriva României, de la 1 ianuarie 2010 şi până la 31 decembrie 2010, inclusiv cele nepublicate în Monitorul Oficial al României şi cele pentru care nu s-a realizat o traducere neoficială la care cei interesaţi să poată avea acces.
Baza de date conţine şi mare parte din hotărârile pronunţate în anul 2011, iar jurisprudenţa va fi de acum înainte actualizată la câteva zile de la pronunţarea de noi hotărâri de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Formatul hotărârilor
Fiecare cauză în care România a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost analizată şi rezumată, fiind indicate autoritățile potențial responsabile, cu observaţii în ceea ce priveşte modul în care acestea s-au conformat și au reacționat concret, după pronunțarea hotărârilor.
Rezumarea hotărârilor şi extragerea argumentelor relevante din motivarea Curţii, cu riscul asumat de a afecta - câtuşi de puţin - acurateţea textului original, constituie totuşi un avantaj, deoarece este posibilă parcurgerea în timp scurt a întregii jurisprudenţe CEDO şi baza de date devine un instrument util oricărui teoretician sau practician al dreptului, deziderat căruia îi serveşte şi modul în care a fost conceput motorul de căutare.
Nu în ultimul rând, motivele expuse în analiza fiecărei speţe privind autorităţile potenţial responsabile, deşi emană de la autori, dar pe baza aprecierilor Curţii europene, constituie un punct de reper pentru activitatea celor obligaţi, în virtutea funcţiei sau profesiei, să respecte sau să garanteze exerciţiul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. De aceea, nu a fost omisă nici evoluţia dreptului intern, pozitivă sau negativă, autorii indicând – acolo unde au fost identificate – consecinţele hotărârii, care ar trebui să folosească celor interesaţi pentru a descoperi remediile interne actuale.
Metodologia aleasă au plecat tocmai de la o analiză foarte atentă a situației de fapt, a motivării fiecărei hotărâri pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pe fond, pentru a identifica mecanismul care a condus în final la încălcarea drepturilor fundamentale.

Accesul la baza de date
Prin intermediul paginii http://www.hotararicedo.ro
Înregistrarea ca utilizator este în prezent gratuită pentru primirea unui newsletter şi accesul la o parte din opţiunile site-ului, printre care şi utilizarea căutării în baza de date, cu acces liber la hotărârile pronunţate până la data de 31 decembrie 2004.
Contul gratuit se poate înregistra accesând link-ul http://hotararicedo.ro/index.php/users/register
Motorul de căutare este disponibil la secţiunea „Baza de date” http://hotararicedo.ro/index.php/search
Pentru viabilitatea proiectului, singura variantă posibilă în prezent este cea a asigurării accesului pe baza unui abonament, în cuantum rezonabil, pentru asigura accesul publicului larg la aceste resurse juridice (valoarea abonamentului fiind comparabilă cu cea a revistelor juridice online).

Abonament pentru cont profesional
Contul profesional asigură accesul la toate opţiunile bazei de date şi la toate hotărârile existente în aceasta.
Avantajul constă în utilizarea motorului de căutare şi accesul imediat şi complet la hotărârile nou-introduse în baza de date.
După exemplul site-urilor dedicate exclusiv revistelor online, hotărârile pot fi lecturate online, de pe orice mijloace electronice care permit afişarea paginilor în format html şi logarea securizată.
Abonaţii deţinători ai contului profesional vor beneficia de oferte promoţionale din partea Editurii Universitare, precum transmiterea cu titlu gratuit a volumului următor al culegerii de jurisprudenţă CEDO (sub condiţia valabilităţii abonamentului de tip anual la data lansării), dar şi alte gratuităţi sau reduceri la achiziţia de cărţi, potrivit promoţiilor ce vor fi comunicate la adresa de contact.
Contul profesional se poate înregistra accesând link-ul http://hotararicedo.ro/index.php/subscription

Confidenţialitate şi drepturi de autor
Confidenţialitatea datelor personale este garantată de prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Orice prelucrare a datelor va fi făcută numai cu acordul persoanei în cauză.
Editura Universitară nu permite utilizarea informaţiilor la care asigură accesul online, decât cu respectarea condiţiilor privind drepturile de autor asupra lucrării, în conformitate cu legislaţia internă şi cea internaţională.


Căutarea în baza de date
Căutările se pot face şi după o singură literă, însă va fi vizat numai câmpul „Denumirea cauzei”. Pentru a obţine rezultate cât mai fidele şi mai rapide este recomandată căutarea după cel puţin 3 litere şi/sau cifre.
Fiecare hotărâre are asociat un document Word conţinând forma originală (în limba franceză sau engleză), iar căutarea are în vede şi acest text, precum şi – acolo unde este cazul – textul din documentul Word conţinând forma publicată în Monitorul Oficial.Prin intermediul opţiunii „Căutare generală” se realizează o selecţie extinsă a hotărârilor, indiferent de poziţia în cuprinsul fiecăreia a cuvântului căutat.
Având în vedere volumul de informaţii existente în baza de date, este recomandată introducerea unor termeni şi criterii de căutare cât mai detaliate pentru a se obţine un rezultat cât mai pertinent.
Folosind opţiunea „Căutare avansată” se poate rafina selecţia hotărârilor, în funcţie de natura elementelor utilizate:
 Denumirea cauzei – căutare în funcţie de numele reclamantului
 Statul pârât – căutare în funcţie de o anumită ţară
 Cuvinte din document – căutare după o anumită succesiune de litere şi/sau cifre din hotărâre
 Cuvinte cheie – căutare după cuvinte folosite pentru indexare, atribuite fiecărei hotărâri (prevăzută cu funcţia autocomplete)
 Numărul cererii – căutare după o anumită succesiune de cifre
 Articolul invocat – căutare în câmpul „Soluţii” disponibil pentru fiecare hotărâre, în funcţie de articolele din Convenţie sau Protocoalele adiţionale
 Soluţie – căutare în câmpul „Soluţii” în legătură cu fiecare articol invocat (încălcare, neîncălcare, inadmisibilitate etc.)

Folosind opţiunea „Filtrare după dată” se pot selecta numai hotărârile pronunţate într-o anumită perioadă (interfaţa de interogare încarcă automat perioada cuprinsă între data celei mai vechi hotărâri şi data interogării).

Prin „Sortarea rezultatelor” se pot ordona hotărârile în lista de rezultate în funcţie de anumite criterii:
 După relevanţă – se generează automat o anumită importanţă a rezultatelor în funcţie de informaţiile locale din documentele individuale (poziţia cuvântului căutat în hotărâre, forma exactă sau compusă a cuvântului, repetabilitatea acestuia etc.), dar şi în funcţie de informaţiile globale ce determina un anumit clasament pe grad de importanţă
 După data emiterii – sortarea se face în funcţie de data pronunţării hotărârii
 După denumirea cauzei – sortarea se face alfa-numeric, în funcţie de succesiunea literelor/cifrelor din câmpul conţinând numele reclamantului
 După numărul cererii – sortarea după câmpul cu acest nume
 Ascendent – listare în ordine crescătoare, în funcţie de criteriile anterior specificate
 Descendent – listare în ordine descrescătoare, în funcţie de criteriile anterior specificate
În mod implicit, rezultatele căutării sunt aşezate în ordinea ascendentă a relevanţei lor faţă de cuvintele sau expresiile căutate, astfel încât cel mai adesea este suficientă consultarea doar a primelor rezultate.
Pentru diversificarea căutării pot fi folosite câteva funcţii suplimentare:
 AND – introducerea acestui termen între două cuvinte căutate va determina afişarea numai a hotărârilor care le conţin pe ambele (ex. proces AND echitabil)
 OR – introducerea acestui termen între două sintagme căutate va determina afişarea hotărârilor care conţin cel puţin una dintre ele (ex. imparţialitate OR independenţă)
 NOT – introducerea acestui termen între două cuvinte căutate va determina afişarea hotărârilor care conţin primul cuvânt, însă nu şi pe cel de-al doilea (ex. proces NOT penal)
 „...” – introducerea mai multor cuvinte căutate între ghilimele va determina afişarea numai a hotărârilor care conţin cuvântul exact sau întreaga expresie (ex. „accesiune”, „acţiune în revendicare imobiliară”)
 * – pentru căutarea cuvintelor derivate se poate adăuga o steluţă înainte sau după rădăcină (ex., acces* va determina afişarea hotărârilor ce conţin accesul, accesibilitate, accesiune etc.)
 NEAR – introducerea acestui termen între două cuvinte căutate va determina afişarea hotărârilor care conţin ambele cuvinte, la o distanţă de maxim 80 de alte cuvinte între ele (ex. independenţă NEAR magistrat)

Motorul de căutare este optimizat pentru limba română, fiind posibilă introducerea unor cuvinte de căutare conţinând diacritice. Vor fi identificate cuvintele căutate indiferent dacă se folosesc sau nu diacriticele („hotărâre” sau „hotarare”). Pe pagina hotărârii accesate nu se va afişa însă, de regulă, decât forma cu diacritice.
Termenii de căutat pot fi introduşi fie cu majuscule, fie cu litere mici, motorul de căutare nefăcând distincţie, cu excepţia funcţiilor suplimentare de rafinare a căutării, prezentate anterior, ce trebuie scrise cu majuscule (AND, OR, NOT etc.).

Afişarea rezultatelor
Rezultatele vor fi expuse într-o listă, ordonate ascendent sau descendent, după relevanţă, data emiterii, denumirea cauzei sau numărul cererii.
Pe pagina rezultatelor, în partea de sus, se găsesc opţiuni de reordonare a acestora, iar în partea de jos a paginii pot fi selectate mai multe criterii de navigare în listă.
Fiecare hotărâre este individualizată în lista de rezultate prin indicarea reclamantului şi a statului pârât, numărul cererii, data pronunţării şi emitent, iar alăturat se găsesc căsuţe de previzualizare a soluţiilor pronunţate în cauză, a rezumatului, a cuvintelor cheie şi a formei sintetizate, ce pot fi accesate printr-un simplu click pe fiecare dintre acestea.
Aceste din urmă opţiuni permit utilizatorilor să selecteze o hotărâre numai dacă indiciile oferite după previzualizare sunt suficiente pentru o concluzie de pertinenţă a rezultatului prin raportare la obiectul căutării.
Accesarea hotărârii se face printr-un click pe denumirea acesteia, după care se afişează întregul conţinut pe o singură pagină. Pentru revenire la ecranul anterior se foloseşte comanda „Back”.
Pe pagina conţinând lista rezultatelor se găseşte o legătură directă pentru a reveni la ecranul de căutare avansată sau generală („Căutare nouă” / „Modificare căutare precedentă”), iar pe pagina fiecărei hotărâri se găseşte şi opţiunea directă „Înapoi la lista de rezultate”.

Accesarea hotărârii
După accesarea hotărârii vor fi afişate pe o singură pagină toate informaţiile: reclamantul, statul pârât, numărul cererii, emitent, data pronunţării, cuvinte cheie, soluţii, rezumatul hotărârii, forma sintetizată în limba română, consecinţele hotărârii, forma publicată în Monitorul Oficial, forma originală a hotărârii.
Pe aceeaşi pagină poate fi deschisă căsuţa de „Căutare pe pagină”, ce permite saltul direct la un cuvânt (se vor folosi diacriticele).
Printr-un singur click pe un cuvânt cheie se va deschide o pagină separată conţinând lista hotărârilor din baza de date care au asociat acelaşi cuvânt cheie.
Dacă hotărârea accesată nu conţine termenii căutării generale sau avansate, se recomandă deschiderea documentelor Word asociate, conţinând forma integrală, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial sau forma originală în limba franceză sau engleză.

Contul profesional asigură accesul la toate opţiunile bazei de date şi la toate hotărârile existente în aceasta. Se adresează profesioniştilor (magistraţi, avocaţi, consilieri juridici, mediatori, cadre didactice, jurnalişti etc.), persoanelor fizice autorizate, societăţilor comerciale sau oricăror persoane juridice care în activitatea lor au contact cu jurisprudenţa CEDO şi doresc să se informeze în timp util sau să folosească resursele pentru identificarea hotărârilor relevante.
Tip abonament: lunar - 30 lei (TVA inclus); trimestrial - 90 lei (TVA inclus); semestrial - 170 lei (TVA inclus); anual - 300 lei (TVA inclus)

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
EDITURA UNIVERSITARĂ

www.editurauniversitara.ro
Secretariat:
Tel:
021-315.32.47
021-319.67.27
0744 EDITOR
0724 EDITOR
Fax:
0372876458@vodafonefax.ro
Mail:
comenzi@editurauniversitara.ro
redactia@editurauniversitara.ro
secretariat@editurauniversitara.ro